Zakres czynności

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. Nr 189, poz. 1158 z 2008 roku z późn. zm.), notariusz dokonuje takich czynności, jak:

 • akt notarialny, np.: testament, pełnomocnictwo, służebność, tak gruntowa, jak i osobista, umowa taka jak: sprzedaż, darowizna, zamiany, dożywocia, zniesienie współwłasności, przedwstępna, nabycia lokalu od Gminy, zawiązania spółki, zrzeczenia się dziedziczenia, majątkowa małżeńska i in.,
 • akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych,
 • poświadczenia takie jak:
  - własnoręczność podpisu
  - zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
  - data okazania dokumentu
  - pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 • doręczanie oświadczeń,
 • spisywanie protokołów: walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych, jak również protokoły w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, a w szczególności dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń,
  a także - na żądanie strony stawającej - niestawiennictwa strony drugiej,
 • protesty weksli i czeków,
 • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
 • na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

 

Informujemy Państwa, iż czynności notarialnych Notariusz dokonuje w siedzibie swojej Kancelarii, a jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności - czynności notarialne mogą być także dokonywane poza siedzibą Kancelarii, również w godzinach innych niż godziny jej otwarcia.

Małgorzata Działakiewicz-Posiła
Notariusz
ul. Wały Jagiellońskie 28/30/1
80-853 Gdańsk
tel. 58 305 30 01/02
fax 58 305 30 07
kancelaria@dzialakiewicz-posila.pl

 

Kancelaria otwarta jest w:
poniedziałki od 9:00 do 16:00
wtorki od 9:00 do 16:00
środy od 10:00 do 17:00
czwartki od 9:00 do 16:00
piątki od 9:00 do 16:00


Inne terminy możliwe
po uprzednim uzgodnieniu.